FANDOMנמצאה תבנית הקוראת לעצמה: תבנית:שפת התכנות BASIC

שפת התכנות BASICעריכה

שפת התכנות BASIC היא (ברוב המקרים) שפה מפורשת פשוטה מאד המשתמשת פחות או יותר במילים אנגליות.

המילה BASIC מורכבת מראשי התיבות של המילים Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code.

כדי לתכנת בה צריך קומפיילר BASIC פשוט, כמו QBasic, שאפשר להוריד כאן.

התחביר של השפהעריכה

כל פקודה רושמים כך:

[LineNumber] Statement

כאשר LineNumber הוא רשות, שבו שמים מספר שייצג את השורה (אחר כך נראה למה זה שימושי), ו-Statement הוא הפקודה והתוכן שלה.

הפקודותעריכה

Print-הדפסת טקסט או משתנה, או ערבוב של טקסט ומשתנים

Input-קליטה מהמשתמש לתוך משתנה

Read-קריאה מתוך מידע

Data-הצהרה על מידע

Restore-החזרה לתחילת מידע

Dim-הצהרה על משתנים ומערכים

If-תנאי

Then-פקודה שחייבת להיות מייד אחרי תנאי באותה שורה

Else-אם התנאי האחרון הוא לא נכון

End If-סוף פקודות שנעשות אם תנאי מתקיים/לא מתקיים

End-סוף תוכנה

GoTo-קפיצה לשורה

For-לולאה קצובה

To-עד

Next-הגדלת אינדקס של לולאה קצובה

While-לולאה לא קצובה

Do-הולך יחד עם While

Loop-חזור

יש גם מדריכים מצולמים באנגלית מתוך YouTube: מדריכים מצולמים.

לקריאה נוספת עריכה

קישורים חיצוניים עריכה


פקודות

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: תבנית:שפת התכנות BASIC הפקודות בשפת BASIC הן מאד פשוטות.

הנה רשימה של הפקודות:

Print

Input

Read

Data

Restore

Dim

If

Then

Else

End If

End

GoTo

For

To

Next

While

Do

Loop

פקודות/Print

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: תבנית:שפת התכנות BASIC הפקודה Print מדפיסה על המסך.

לדוגמה הפקודה:

Print "Hello, world!!!"

תדפיס על המסך Hello World!!!. חשוב לשים את הגרשיים, אחרת המחשב לא ידע למה אתה מתכוון.

אפשר ע"י הפקודה גם להדפיס משתנים, לדוגמה הפקודה:

Print number

תדפיס את תוכן המשתנה number.

כמובן אפשר גם להדפיס משהו שפונקציה מחזירה, לדוגמה הפקודה:

Print Len("ABC")

תדפיס 3, בגלל שהפונקציה Len מחזירה את אורך המחרוזת שנשלחה אליה והפקודה Print מדפיסה את המספר הזה.

אפשר גם להדפיס ערבוב של כל מיני דברים. כדי לעשות את זה צריך להפריד בין הדברים על ידי פסיקים (,) או נקודה-פסיקים (;), לדוגמה הפקודות:

number=5
Print "The number is "; number

ידפיסו The number is 5 בגלל ש-number=5 ואמרנו למחשב להדפיס את המחרוזת The number is בצירוף לתוכן המשתנה number.

חשוב להבדיל בין פסיק לנקודה-פסיק. נקודה-פסיק (כמו בדוגמה הקודמת) גורמת לשני הדברים להיות מוצמדים (או בחלק מהקומפיילרים להיות עם רווח אחד ביניהם), אבל פסיק גורם למרווח של טאב (Tab), שהוא בדרך כלל 8 תווים. דוגמה הפקודות:

newNumber=25
Print "The new number is ", newNumber

ידפיסו The new number is        25 (בערך...). ההבדל הזה בין פסיק לנקודה-פסיק הוא נכון לרוב הקומפיילרים, אבל יש כמה חריגים.

אפשר לנצל את הפסיק והנקודה-פסיק לשימוש נוסף: הפקודה Print עוברת שורה אוטומטית, אבל אם שמים פסיק או נקודה-פסיק בסוף הפקודה זה יעשה טאב או שלא יעשה כלום (תלוי אם זה פסיק או נקודה-פסיק) במקום לעשות מעבר שורה.

כדי לעשות מעבר שורה בלי שום טקסט כותבים פשוט Print בלי שום דבר אחריו.

פקודות/Input

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: תבנית:שפת התכנות BASIC הפקודה Input קולטת מהמקלדת נתונים לתוך משתנה, לדוגמה הפקודה:

Input userName$

תקלוט מהמשתמש טקסט כלשהוא ומכניסה אותו למשתנה userName$. ה-$ אחרי שם המשתנה נועד לומר לתוכנה שהמשתנה יכול להכיל טקסט ולאו דווקא מספרים.

כל קומפיילר יעשה את זה בדרך שונה: יש שישימו סימן שאלה שלידו המשתמש יכתוב ויש שלא יעשו כלום.

אם רוצים לומר למשתמש שהוא צריך לכתוב את שמו אפשר לעשות זאת בשתי דרכים, הראשונה על ידי Print ו-Input והשניה רק ב-Input. נדגים קודם את הראשונה:

Print "Enter your name: "
Input userName$

זו תוכנה מאד פשוטה שתדפיס Enter your name: ואז תבקש מהמשתמש להכניס טקסט למשתנה userName$.

הבעיה בשיטה הזו היא שבקומפיילרים ששמים סימן שאלה כשצריך לקלוט משתנה יהיה סימן שאלה מציק שם וזה יראה כך:

Enter your name: ?

כדי למנוע את זה בקומפיילרים האלו אפשר לפלוט למסך גם ע"י פקודת Input ככה:

Input "Enter your name: ", userName$

אני מקווה שזה מובן. גם במצבים כאלה יש קומפיילרים שישימו סימן שאלה ולפעמים אפשר לפתור את זה על ידי נקודה-פסיק במקום פסיק. אם זה קרה צריך לנסות לפתור את זה לבד. אפשר לשנות את הטקסט ל-What is your name במקום Enter your name: ואולי זה יפתור את הבעיה.

אפשר גם לקלוט כמה משתנים ככה:

Input "Enter name and age: ", userName$, age

ואז כל קומפיילר יקלוט את שני המשתנים בדרך שונה. יש קומפיילרים שמספיק לשים רווח בין שני הקלטים ויש שצריך פסיק. צריך למצוא את זה לבד.

פקודות/Read

שפת התכנות BASIC/פקודות/Read

פקודות/Data

שפת התכנות BASIC/פקודות/Data

פקודות/Restore

שפת התכנות BASIC/פקודות/Restore

פקודות/Dim

שפת התכנות BASIC/פקודות/Dim

פקודות/If...Then...Else...End If

שפת התכנות BASIC/פקודות/If...Then...Else...End If

פקודות/End

שפת התכנות BASIC/פקודות/End

פקודות/GoTo

שפת התכנות BASIC/פקודות/GoTo

פקודות/For...To...Next

שפת התכנות BASIC/פקודות/For...To...Next

פקודות/Do While

שפת התכנות BASIC/פקודות/Do While

פקודות/Loop

שפת התכנות BASIC/פקודות/Loop